*قرارداد همکاری (امانت فروشی)*
 
در راستـاي ايجاد تسهيلات و ارائه خدمـات بهتر به مشتریان سایت فروشگاه اینترنتی Lastikforoosh.com و در راستای توسعه شبکه فروش و ایجاد همکاری پایدار ارائه خدمات به مشتریان ، سایت فروشگاه اینترنتی Lastikforoosh.com ثبت شده به شماره: .....................  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به نشاني : تهران خیابان امیرکبیر شرقی نرسیده به چهارراه سرچشمه پاساژ مرکزی طبقه زیر همکف پلاک 82، به نمايندگی آقاي مسعود صفاکار (مدير عامل وعضو هیات مدیره) كه در اين قرارداد به اختصار سایت ناميده مي‌شود از يك طرف و واحد صنفی با شماره جواز کسب : .........................  به نمايندگي .................................. نام پدر: .................... به شماره شناسنامه: ...................... کدملی به شماره: ..................................... صادره از: ........................... به نشانی: ....................................................................................................................................................... كه در اين قرارداد به اختصار سرویس سنتر ناميده مي شود به شرح مواد ذيل منعقد مي گردد:
1. موضوع قرارداد 
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مناسب و با کیفیت بالا به مشتریان معرفی شده از طرف سایت به سرویس سنتر توسط سرویس سنتر با شـــرايط و مبناي تعيين شده توسط سایت به مشتــري و همچنين رعايت و اجــراي شروط مندرج در مواد ديگر اين قرارداد توسط سرویس سنتر .
2. مدت قرارداد 
اين قرارداد از تاريخ ...../...../..... شروع و در تاريخ ....../....../...... پایان مي يابد و دوره اجرایي آن عملا از زمان معرفی اولين مشتری شروع و پس ازتسويه حساب آخرين خدمات ارائه شده به مشتری توسط سرویس سنتر پایان مي يابد .
تبصره 1:این قرارداد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نبوده وهیچگونه کسر بیمه ای به آن تعلق نخواهد گرفت .همچنین سرویس سنتر اعلام می نماید که هیچگونه رابطه استخدامی با سایت نخواهد داشت.
تبصره 2: سرویس سنتر موظف است کلیه کارکنان در اختیار و یا همکار خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه آنان را بپردازد و در این زمینه هیچگونه مسوولیتی متوجه سایت نخواهد بود.
 
3. چگونگي گردش عمليات و نحوه تسويه حساب هاي مالي 
3.1. پس از امضا و مبادله قرارداد و توجيه سرویس سنتر سایت اقدام به معرفی این مرکز به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات به مشتریان خود بر روی سایت می نماید. 
3.2. سرویس سنتر موظف است مطابق روال آموزش داده شده کالای ارسال شده از طرف سایت را بدون تغییر و یا تعویض آن با کالای موجود در سرویس سنتر به مشتری معرفی شده تحویل و در صورت تمایل مشتری آن را بر روی خودروی ایشان نصب نماید. 
3.3. سرویس سنتر موظف است در صورت عدم تسویه حساب مشتری با سایت و اعلام سایت به ایشان مبلغ محصول خریداری شده توسط مشتری از سایت را از ایشان تحویل گرفته و حداکثر طی 24 ساعت بعد به حساب سایت واریز نماید . 
3.4. سرویس سنتر موظف است هزینه خدمات خود را مطابق لیست هزینه های اعلام شده به سایت از مشتری دریافت نماید و سایت مسئولیتی بابت پرداخت این هزینه ها به سرویس سنتر ندارد . 
 
تبصره 3: سایت مي تواند در صورت خودداری سرویس سنتر از پرداخت وجه كالاي دريافتي و يا استرداد عين كالا، اقدامات لازم جهت تسويه حساب با سرویس سنتر را به عمل آورد. 
3.5. سرویس سنتر موظف است پس از تحویل کالا در پایان هر هفته ، لیست و مدارك تعداد انواع كالاي تحویل شده به مشتریان را كه طي آن دوره تحویل شده ، تهيه و پس از مهر و امضا به سایت تحويل نمايد.
4. حسن انجام قرارداد
مالک کلیه اقلام تحویل شده به سرویس سنتر (مورد قرارداد) سایت فروشگاه اینترنتی Lastikforoosh.com می باشد که اقلام مذکور را بصورت امانت نزد سرویس سنتر قرار می دهد هرگونه کم و کاستی و مغایرت نقصان در اجناس فوق پیش بیاید سرویس سنتر مسئول بوده و باید به مالک اجناس جبران خسارت نماید . 
هرگونه تعهدات مالی و دعاوی حقوقی و کیفری سرویس سنتر با اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی ، سازمانهای دولتی ، بخش خصوصی ، بانکها و شهرداری و مراجع قضایی و هرگونه اسناد و قراردادهای تعهد آور از تاریخ تنظیم قرارداد و از قبل از تاریخ تنظیم قرارداد به عهده سرویس سنتر بوده و اثرات مالی و غیر مالی آن به عهده سرویس سنتر می باشد در صورت بروز هرکدام از محدودیت های موارد ذکر شده سایت میتواند عین اجناس خود را بصورت کامل از سرویس سنتر تحویل گرفته و از محل مورد دعاوی خارج نماید . 
5. مسووليت نگهداري 
مسووليت نگهداري کالا نزد سرویس سنتر ، از زمان تحويل به سرویس سنتر تا تحــويل آن به مشتری ، به عهده سرویس سنتر مي باشد ودر صورت ســـرقت يا آتش ســــوزي و يا ازبين رفتن محصولات به هر دليل ، سایت هیچگونه تعهدی نداشته و سرویس سنتر متعهد به برگشت خود كالا يا بهای روز آن بدون هر گونه قيد و شرطي به سایت مي باشد.
6. شرايط عمومي قرارداد 
از آنجا كه اصـــل انتخاب سرویس سنتر براي همكاري با سایت ، تبليغ در مورد محصولات سایت و ارائه خدمات مناسب به مشتریان مي باشد لذا سرویس سنتر موظف است موارد ذيل را با علاقمندي و دقت رعايت نموده و انجام دهد :
6.1. برخورد مناسب و با احترام با مشتریان محصولات فوق .
6.2. پاسخگویي به پرسش هاي مشتری در خصوص كيفيت محصولات و انعكاس نظـرات و شكايت های مشتریان به سایت .
6.3. ارایه یک برگ كارت ضمانت تاير مربوط به شرکت صاحب برند به مشتری و تنظيم فرم هاي نظر خواهي و مانند آن .
6.4. راهنمایي و هدايت مشتریانی كه با تاير معيوب خریداری شده از سایت به سرویس سنتر مراجعه مي نمايند و راهنمایی و معرفی به مراکز خـدمـات پس از فروش هر برند و ارایه توضيحات لازم . 
6.5. نصب تابلو و پلاكاردهاي مـربوط به سایت و توزيع اقلام تبليغاتي كه توسط سایت در اختيار سرویس سنتر  قرار مي گيرد .
6.6. مشارکت و همــكاري در نظـر سنجـي ها و مطالعه بازار و ارایه گزارشــي از شرايط بازار به سایت در جهت بهبود موقعيت سایت در بازار و معرفی آن به مشتریان جدید .
6.7. سرویس سنتر موظف است استانداردهاي مورد نظر سایت در ارتباط با ظاهر ، چيدمان ، نظافت ، روشنایي، نگهداري تابلوي تحویل شده و غيره را رعايت نمايد .
6.8. سرویس سنتر موظف است تمامي اسرار فني و حرفه اي سایت را نزد خود محفوظ نگهداري و اصل رازداري را به عنوان اصل مهم اين قرارداد محترم شمارد . 
6.9. سرویس سنتر بدون موافقت نوشتاری سایت حق انتقال اين قرارداد يا محل كسب تعيين شده يا انبار مورد نظر را به غير ندارد و در صورت تغيير آدرس، سرویس سنتر موظف است موارد را نوشتاری به سایت اعلام نمايد در غير اين صورت نشانی ذكرشده در اين قرارداد از هر لحاظ نسبت به سرویس سنتر معتبر مي‌باشد . 
6.10. اين قــرارداد از هر نظر تابع مقــررات مندرج در قانون های جاري جمهوري اسلامي ايران بوده و شرايط پيش بيني نشده در آن برابر قوانين مذكور عمل خواهد شد .
6.11. تعليق قرارداد به واسطه شرايط ویژه تابع مقررات شرایط ویژه خواهد بود .
7. حل اختلاف : 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در قــرارداد يا در تفسيـــر مفاد آن ابتدا با مـذاكره و بررسی اسناد مالی و در غير اين صورت نظر مراجع قانونی نافذ و لازم الاجــرا مي باشد .
8. فسخ قرارداد : 
درخصـوص فسـخ قرارداد پيش از موعـد دو طرف، حداقل يك ماه قبل مراتب را نوشتاری به طرف مقابل اعلام مي نمايد وچنانچه بنا به تشخيص سایت ، سرویس سنتر در اجــراي كامل مفاد قــرارداد قصور داشته باشد سایت مي تواند به طور يك طرفه نسبت به فسخ قرارداد وتسويه حساب با سرویس سنتر اقدام نمايد، در اين صورت سرویس سنتر مكلف است حساب دوره نمایندگی خود را به طور كامل ارایه و از هر لحاظ با سایت تصفيه و تسويه حساب نمايد و از سایت گواهي مبني بر تصفيه حساب دريافت نمايد و در غير اين صورت سرویس سنتر نسبت به سایت به تشخيص سایت مديون بوده و سایت مي‌تواند نسبت به مطالبات خود از وي اقدام نموده و نظر سایت مورد قبول است . 
9. تمديد قرارداد
درپايان تاريخ قرارداد و در صورت رضايت دو طرف و عدم ارایه درخواست نوشتاری مبني بر قطــع ارتباط همكاري، اين قـــرارداد براي سال بعد نيز جاري و قابل اجرا  خواهد بود .
اين قرارداد در 9 ماده و بندهاي مــربوطه و 3 تبصره در دو نسخه در تاريخ  ...../...../..... تنظيم ، امضا و مبادله گرديد و هريك از نسخه ها حكم یکسان خواهد داشت .
 
                                     سرویس سنتر                                                                                                         سایت لاستیک فروش 
                   
                         ...................................................                                                                                                     مسعود صفاکار